ᐃᓄᐃᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖏᑦ

ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᑎᒋᐊᕐᓂᖅ ᓯᕗᒧᐊᑦᑎᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᑕᑯᓐᓇᓐᖑᐊᖅᑕᖏᓐᓂ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᖕᒧᑦ ᑐᓂᓯᒍᒪᒍᕕᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᓛᔅᑲ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓱᑰᑦᑲ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓱᑰᑦᑲ

ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐅᐱᒋᔭᖃᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒥᓂᑦ ᐅᑭᐅᒐᓴᕐᓄᑦ ᑎᒍᓯᓚᐅᖅᑐᑎᓪᓗ ᓯᓚᕐᔪᐊᑉ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᖏᓐᓂ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ 2007−ᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐸᐃᑉᐹᑦ ᐊᔾᔨᐅᖏᑦᑐᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐊᔅᓱᕉᑎᖏᓐᓄᑦ ᐸᖅᑭᑦᑎᓇᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᓐᓂ, ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᕐᓂᑦ, ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᔅᓴᓂᑦ, ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒥᓪᓗ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ.

ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᐊᓗᓐᓄᓪᓗ ᓂᕈᐊᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ 144−ᓄᑦ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓯᑎᐱᕆ 13−ᖑᑎᓪᓗᒍ, 2007. ᑎᓴᒪᓄᑦ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᓄᑦ ᓂᕈᐊᖅᑐᑎᑦ ᓈᒻᒪᓴᕐᓇᑎᑦ – ᑲᓇᑕ, ᒥᐊᓕᒐᐃᑦ, ᐊᔅᑐᕋᐃᓕᐊ ᐊᒻᒪᓗ ᓅ ᓰᓚᓐ. ᑲᓇᑕᒥ ᐅᑎᖅᑎᑦᑎᑦᑕᓕᖅᑯᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒥᓂᑦ 2016−ᒥ. ᐊᓯᖏᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᔾᔩᑦᑕᓕᕆᕗᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᕐᒥᓂᑦ.

ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᖅᓱᐃᓪᓗᑎᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᐅᓐᓂᓗᖅᓴᐅᑎᒥᓂᕐᓂᑦ, ᐅᓪᓗᒥᓕᓴᕐᓂᑦ ᐊᔅᓱᕉᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᒪᑭᒪᔪᑎᔅᓴᓄᓪᓗ, ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᖅᑯᓯᕐᓄᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᓕᑦᑎᓪᓗᑎᓪᓗ ᐊᑯᓂᖅᐹᓗᒃ ᐊᔅᓱᕈᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᑲᓐᓂᕈᒪᓪᓗᑎᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ, ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓗᑎᓪᓗ ᐱᔪᒪᔭᕗᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᖅᑐᖅᑕᐅᓗᑕ ᐊᓯᖏᓐᓄ ᑲᑎᒪᔾᔪᑎᐅᕙᑦᑐᓂᒃ.

ᐊᔾᔨᒌᓐᖏᑦᑐᓂᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓂᕐᓂᑦ ᓄᐊᑦᑎᓗᑎᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ ᑕᒪᓐᓇ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᔪᓐᓇᐅᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᒪᑭᒪᔾᔪᑎᔅᓴᓄᑦ, ᐃᓄᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐱᖅᑯᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐅᑉᐱᕆᔭᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᕙᑎᑦᑎᓂᓪᓗ, ᐱᖃᓯᐅᑎᓪᓗᒋᓪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᔪᒪᓂᖏᓐᓂ.

ᑕᐃᒪᓐᖓᓂ ᑎᒍᔭᐅᓚᐅᕐᖓᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᓯᕗᒧᐊᒃᑲᓐᓂᕋᓱᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᓪᓕᐊᒍᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᓯᖏᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᐅᖃᑎᒌᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᓐᓂ ᐃᑉᐱᐊᔪᒻᒥᐅᑕᔅᓴᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑕᒪᑐᒥᖓ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖏᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑐᒥᓃᑦ. ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᔪᒍᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ PDF−ᖑᓪᓗᓂ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐆᒧᖓ

5 + 2 =

ᑐᑭᓯᒋᐊᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐳᓚᐅᑎᑎᒍᑦ ᕙᐃᔅᐳᒃᑯᑦ
75 ᐊᐅᐳᑦ ᐊᖅᑯᑎᖓ, ᐊᓪᓚᕕᖓ ᓈᓴᐅᑎᖓ 1001
ᐋᑐᐋ, ᐊᓐᑎᐅᕆᔪ
ᑲᓇᑕ
K1P 5E7

+1 613 563 2642
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ: icc@inuitcircumpolar.com